AGORA NA TV:

Black-ish(+12)

 • 06.05Black-ish(+12)

 • 06.25Black-ish(+12)

 • 06.50Family Guy(+12)

 • 07.10Family Guy(+12)

 • 07.30Family Guy(+12)

 • 07.50Os Simpsons(+7)

 • 08.10Os Simpsons(+7)

 • 08.30Os Simpsons(+7)

 • 08.55American Dad(+12)

 • 09.15American Dad(+12)

 • 09.35American Dad(+12)

 • 09.55American Dad(+12)

 • 10.15American Dad(+12)

 • 10.40American Dad(+12)

 • 11.00Friends(+12)

 • 11.20Friends(+12)

 • 11.45Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 12.05Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 12.30Two Broke Girls(+12)

 • 12.50Two Broke Girls(+12)

 • 13.10Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 13.35Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 14.00Black-ish(+12)

 • 14.20Black-ish(+12)

 • 14.45Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 15.05Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 15.25Os Simpsons(+7)

 • 15.50Os Simpsons(+7)

 • 16.10American Dad(+12)

 • 16.30American Dad(+12)

 • 16.55Family Guy(+12)

 • 17.15Family Guy(+12)

 • 17.40Family Guy(+12)

 • 18.00Os Simpsons(+7)

 • 18.25Os Simpsons(+7)

 • 18.50Os Simpsons(+7)

 • 19.10Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 19.30Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 19.55Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 20.15Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 20.40Black-ish(+12)

 • 21.05Black-ish(+12)

 • 21.25Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 21.50Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 22.10Friends(+12)

 • 22.35Friends(+12)

 • 23.00American Housewife(+12)

 • 23.20Mom(+12)

 • 23.45Two Broke Girls(+12)

 • 00.05Two Broke Girls(+12)

 • 00.30Two Broke Girls(+12)

 • 00.55Two Broke Girls(+12)

 • 01.15Friends(+12)

 • 01.35Friends(+12)

 • 02.00Family Guy(+12)

 • 02.20Family Guy(+12)

 • 02.40Family Guy(+12)

 • 03.00Family Guy(+12)

 • 03.20Family Guy(+12)

 • 03.40Family Guy(+12)

 • 04.00Family Guy(+12)

 • 04.20Family Guy(+12)

 • 04.45Family Guy(+12)

 • 05.05Family Guy(+12)

 • 05.25Black-ish(+12)

 • 05.40Black-ish(+12)