AGORA NA TV:

Black-ish(+12)

 • 06.00Black-ish(+12)

 • 06.25Black-ish(+12)

 • 06.45Family Guy(+12)

 • 07.05Family Guy(+12)

 • 07.30Family Guy(+12)

 • 07.50Os Simpsons(+7)

 • 08.10Os Simpsons(+7)

 • 08.30Os Simpsons(+7)

 • 08.55American Dad(+12)

 • 09.15American Dad(+12)

 • 09.35American Dad(+12)

 • 09.55American Dad(+12)

 • 10.15American Dad(+12)

 • 10.40American Dad(+12)

 • 11.00Friends(+12)

 • 11.20Friends(+12)

 • 11.45Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 12.05Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 12.30Two Broke Girls(+12)

 • 12.50Two Broke Girls(+12)

 • 13.10Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 13.35Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 13.55The Unicorn(+12)

 • 14.20Black-ish(+12)

 • 14.40Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 15.05Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 15.25Os Simpsons(+7)

 • 15.45Os Simpsons(+7)

 • 16.10American Dad(+12)

 • 16.30American Dad(+12)

 • 16.50Family Guy(+12)

 • 17.10Family Guy(+12)

 • 17.35Family Guy(+12)

 • 17.55Os Simpsons(+7)

 • 18.20Os Simpsons(+7)

 • 18.45Os Simpsons(+7)

 • 19.05Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 19.30Foi Assim que Aconteceu(+12)

 • 19.50Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 20.10Brooklyn Nine-Nine(+12)

 • 20.35Black-ish(+12)

 • 21.00Black-ish(+12)

 • 21.25Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 21.45Um Homem Entre Mulheres(+12)

 • 22.10Friends(+12)

 • 22.30Friends(+12)

 • 23.00American Housewife(+12)

 • 23.20Mom(+12)

 • 23.45Two Broke Girls(+12)

 • 00.05Two Broke Girls(+12)

 • 00.25Two Broke Girls(+12)

 • 00.50Two Broke Girls(+12)

 • 01.10Friends(+12)

 • 01.35Friends(+12)

 • 01.55Os Simpsons(+7)

 • 02.20Os Simpsons(+7)

 • 02.40Os Simpsons(+7)

 • 03.00Os Simpsons(+7)

 • 03.20Os Simpsons(+7)

 • 03.45Family Guy(+12)

 • 04.05Family Guy(+12)

 • 04.25Family Guy(+12)

 • 04.45Family Guy(+12)

 • 05.05Family Guy(+12)

 • 05.25American Housewife(+12)

 • 05.45American Housewife(+12)